Connect 2 Improve Privacy Policy

English

Compliancy

Connect 2 Improve complies with this policy; all employees and partners in business must comply with the privacy policy of Connect 2 Improve.
Connect 2 Improve takes the protection of data seriously and, where possible, takes appropriate measures to prevent misuse, loss and unauthorized access. If you have any indications or suspicions of abuse, please contact us by phone:  +31 (0)46 369 05 40 or Email: info@connect2improve.com.

Policy of Application Personal Data

Connect 2 Improve processes the personal data received by employers of individuals or by the individual themselves (e.g. for coaching and training purposes). We collect this data to maintain contact during the execution of our consultancy, training and coaching activities and to provide adequate information about our (changes to) services.

For this we process and maintain following personal data:

 • Name
 • Address
 • Phone number
 • Email address
 • Company name (if relevant/applicable)
 • Roots (if applicable)

Furthermore we process and maintain:

 • Personal information filed in a dossier, related to coaching activities to be able to follow up on personal development in a professional manner.
 • Information about the roots, related to intercultural training & coaching activities
 • Financial data and other data needed for administrative processing, in order to be compliant with law and regulations.
 • Reviews, feedback and other information received by Connect 2 Improve concerning realization of activities and services.

Retention policy

Our terms for (digital) storage are:

 • Contact details as a result of the contact form up to 3 years after the last contact, unless explicit request for earlier deletion of the data.
 • Customers’ contact details up to 3 years after the expiration of concluded contracts, unless explicit request for earlier deletion of the data.
 • Personal data related to the financial administration are kept for at least 7 years in view of the legal obligation.
 • Data website visit: maximum 2 years (afterwards the traceability is eliminated as much as possible)

Sharing Third Parties

In principle, Connect 2 Improve does not provide data to third parties without the explicit consent of the person in question. Only in order to comply with a legal obligation, it could be necessary to deviate from this. Connect 2 Improve will inform the person in question at all times.

Accessibility Personal Data

The person in question has the right to view, correct or delete his / her personal data. A request for this can be sent to info@connect2improve.com. In order to ensure that the request for inspection has been made lawfully, we will request the applicant to identify himself. Connect 2 Improve will deal with the request for access, adaptation or removal as quickly as possible, but in any case within two weeks.

Applicability Privacy Policy

Connect 2 Improve could have a need to change this privacy policy. We therefore recommend that you regularly review our Privacy Policy. This privacy policy was last modified on May 18th., 2018

Note: Connect 2 Improve does not intend to collect data about website visitors who are younger than 16 years. However, we can not check whether a visitor is older than 16 years. We therefore advise parents to be involved in the online activities of their children. If you suspect that we have received unauthorized personal information regarding a minor, please contact us by phone:+31 (0)46 369 05 40  or by Email: info@connect2improve.com. We will immediately remove the data.

Nederlands

Naleving

Connect 2 Improve leeft dit beleidsstuk na; alle medewerkers en partners in business dienen zich te conformeren aan het privacy beleid van Connect 2 Improve.

Connect 2 Improve neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt, waar mogelijk,  passende maatregelen om misbruik, verlies en onbevoegde toegang te voorkomen. Mocht u aanwijzingen of vermoedens hebben tot misbruik, neemt u dan contact op met ons op telefoonnummer:  +31 (0)46 369 05 40 of mail ons: info@connect2improve.com.

 

Beleid tot Gebruik van Persoonsgegevens

Connect 2 Improve verwerkt de persoonsgegevens, ontvangen door werkgevers van individuen of door de individu (o.a. voor coachings- en trainingsdoeleinden). Wij verzamelen deze gegevens om contact te onderhouden gedurende de uitvoering van onze consultancy-, training,- en coachingsactiviteiten en om adequaat informatie te kunnen verstrekken over onze (wijzigingen van) diensten.

Wij verwerken hiertoe de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam (indien relevant)

Daarnaast verwerken wij:

 • Persoonlijke informatie in de vorm van een dossier, in het geval van coachingsactiviteiten om de persoonlijke ontwikkeling adequaat en professioneel op te kunnen volgen,
 • Financiële gegevens en andere gegevens die wettelijk benodigd zijn voor de administratieve verwerking en verantwoording.
 • Recensies, feedback en overige informatie welke Connect 2 Improve over de geleverde dienst mocht ontvangen.

Bewaartermijn

Onze bewaartermijnen zijn:

 • Contactgegevens naar aanleiding van het contactformulier tot maximaal 3 jaar na het laatste contact, tenzij nadrukkelijk verzoek tot eerdere verwijdering van de gegevens.
 • Contactgegevens van klanten tot maximaal 3 jaar na het aflopen van afgesloten contracten, tenzij nadrukkelijk verzoek tot eerdere verwijdering van de gegevens.
 • Persoonsgegevens gerelateerd aan de financiële administratie worden minimaal 7 jaar bewaard gezien de wettelijke verplichting.
 • Gegevens websitebezoek: maximaal 2 jaar (daarna wordt de herleidbaarheid zoveel mogelijk opgeheven)

Delen met Derden

Connect 2 Improve verstrekt in principe geen gegevens aan derden, zonder uitdrukkelijke toestemming van de persoon in kwestie. Om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting kan hiervan worden afgeweken. Connect 2 Improve zal ten alle tijden de persoon in kwestie hiervan verwittigen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Een ieder heeft het recht om zijn/haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek hiertoe kan worden gestuurd naar info@Connect 2 Improve.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage rechtmatig is gedaan, zullen wij de aanvrager verzoeken zich te legitimeren. Connect 2 Improve zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen twee weken het verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering in behandeling nemen.

Geldigheid Privacy Beleid

Connect 2 Improve kan dit privacy beleid (moeten) wijzigen. We raden dan ook aan  regelmatig ons Privacy Beleid na te zien. Dit privacy beleid is voor het laatst gewijzigd op 18 mei 2018.

 

Noot: Connect 2 Improve heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Bij vermoeden dat wij onbevoegd persoonlijke gegevens hebben ontvangen aangaande een minderjarige, neem dan contact met ons op: telefoonnummer: +31 (0)46 369 05 40  of via info@connect2improve.com. Wij zullen deze informatie dan onmiddellijk verwijderen.